کانال فلکسیبل - عایق الاستومری لوله ای

کانال فلکسیبل - عایق الاستومری لوله ای

کانال فلکسیبل	عایق دار پلی اتیلن,
کانال فلکسیبل	پلی اتیلن,
کانال فلکسیبل	عایق دار آنتی باکتریال,
کانال فلکسیبل	آلومینیومی,
کانال فلکسیبل	آلومینیومی رنگی,
کانال فلکسیبل	خرطومی,
کانال فلکسیبل	آلومینیومی ساده متالایز,
کانال فلکسیبل	آلومینیومی متالایز,
کانال فلکسیبل	متالایز,
کانال فلکسیبل	روکش PVC,
کانال فلکسیبل	ترک,
کانال فلکسیبل	ترکیه,
کانال فلکسیبل	عایق دار,
کانال فلکسیبل	اسپیرال,
کانال فلکسیبل	روکش دار,
کانال فلکسیبل	پلی استر,
کانال فلکسیبل	پشم شیشه,
کانال فلکسیبل	عایق دار,
کانال فلکسیبل	آلومینیومی,
کانال فلکسیبل	آلومنیومی,
کانال فلکسیبل	آلمینیوم,
کانال فلکسیبل	لمینیت شده,
کانال فلکسیبل	ساده,
کانال فلکسیبل	آنتی باکتریال,
کانال فلکسیبل	آنتی باکتریل,
کانال فلکسیبل	الاستومری,
کانال فلکسیبل	الاستومریک,
کانال فلکسیبل	الاستومریک آنتی باکتریال,
کانال فلکسیبل	الاستومریک آنتی باکتریل,
کانال فلکسیبل	الاستومری آنتی باکتریل,
کانال فلکسیبل	الاستومری آنتی باکتریال,
کانال فلکسیبل	عایق الاستومری, ,
کانال فلکسیبل	عایق الاستومریک,
کانال فلکسیبل	عایق الاستومری لمینیت شده,
کانال فلکسیبل	بهداشی ,
کانال فلکسیبل	بیمارستانی,
کانال فلکسیبل	تمیز,
کانال فلکسیبل	اطاق تمیز,
کانال فلکسیبل	اطاق بهداشتی,
کانال فلکسیبل	اطاق ایزوله,
کانال فلکسیبل	ایزوله,
کانال فلکسیبل	تهویه,
کانال فلکسیبل	انتقال هوا,
کانال فلکسیبل	اگزاست,
کانال فلکسیبل	دهش,
کانال فلکسیبل	برگشت,
کانال فلکسیبل	مکش,
کانال فلکسیبل	هوا,
کانال فلکسیبل	کمبی,
کانال فلکسیبل	روکش دار,
کانال فلکسیبل	برزنتی,
کانال فلکسیبل	فویل,
کانال فلکسیبل	قیمت,
کانال فلکسیبل	لیست قیمت,
کانال فلکسیبل : عایق الاستومری لوله ای ساده
عایق الاستومری لوله ای با روکش آلومینیوم

عایق الاستومری لوله ای با روکش آلومینیوم نخ دار (مسلح )
جنس کالا عایق الاستومری لوله ای با آلومینیوم نخدارمحدوده قطر Ø 15 mm - Ø 1422 mmمحدوده دما ۳۰°C + 11۰ °C-کلاس ضد شعله (M0)نحوه ارایه 2 mنحوه ارایه 2mروکش آلومینیوم نخ دار مسلح